Knivskalare

Översikt

LIMAS Knivskalare är en integrerad del av LIMAS Stegskalare. Efter förskalning i ett eller flera karborundumsteg följer ett eller flera knivsteg för slutskalning. Varje steg består av fem kärl det vill säga knivskalaren kan levereras med upp till femton kärl.

Knivskalarens huvuddelar består av ett kärl i vilket det finns en omrörare, även kallad rotor, och en knivtallrik. Knivtallrik och rotor roterar mot varandra, härigenom uppnås skärhastigheter på upp till 10 meter per sekund.

Levereras i standardsutförande med mekanisk våg.

Fördelar

  • Ger en hög kvalitetsprodukt med ett handskalat intryck
  • Skalning utan vatten
  • Hög skärhastighet ger släta glatta ytor
  • Skalning av alla ytor
  • Lång livslängd på knivarna
  • Snabba knivbyten
  • Om en sten eller annat hårt föremål kommer in i skalaren kan endast fyra knivar i skalningskärlet skadas
  • Litet underhåll, skalaren är konstruerad för en lång livslängd

Funktion

En förutbestämd mängd produkt vägs upp i vågbehållaren. Vågbehållarens spjäll öppnas så att produkten släpps ner i första skalningsmodulen, steg ett som alltid är ett karborundumsteg, där skalningen omgående påbörjas och pågår under en i förväg inställd tid.

Då skalningstiden i steg ett gått till ända öppnas nästa spjäll och produkten släpps ner i steg två och samma förlopp upprepas.

Tillval