Skalning

Stegskalare

4×6-100/2500

LIMAS stegskalare är unik i sin uppbyggnad. Gjord med tanke på skalning utan vatten. Skalaren är kompakt och har stor kapacitet. Kan levereras med olika antal steg, allt efter kapacitetsbehov.

Funktionen är följande: En förutbestämd mängd produkt vägs upp i vågbehållaren som är placerad längst upp. I rätt ögonblick öppnar vågbehållaren sitt spjäll så att produkten släpps ner i första skalningsmodulen, steg ett, där skalningen omgående påbörjas och pågår under en i förväg inställd tid.

Då skalningstiden i steg ett gått till ända släpps produkten ner i steg två och samma förlopp upprepas där. Spjäll mellan varje steg ser till att produkten behålles i rätt steg. Om stegskalaren består av två steg är skalningstiden dubbelt så lång i varje steg som om stegskalaren består av fyra steg.

Skalningstider och skalvalsarnas varvtal är för varje modul steglöst inställbara. Skalvalsarnas varvtal styrs av frekvensomvandlare. De olika funktionerna under skalningsförloppet styrs av en PLC.

Knivskalare

2×6-100/2500+2x5x500

Knivskalarens huvuddelar består av ett kärl i vilket det finns en omrörare, även kallad rotor, och en knivtallrik. Knivtallrik och rotor roterar mot varandra, härigenom uppnås skärhastigheter på upp till 10 meter per sekund.

Den höga skärhastigheten gör att snittytorna blir raka och jämna. Med LIMAS knivskalare erhålles en produkt med tydlig knivskalningsyta.

Knivskalaren kan levereras fristående med två eller sex kärl. Knivskalaren kan också levereras som en stegskalare. Första steget är alltid ett karborundumsteg. Därefter kan man, allt efter behov, montera ett, två eller tre knivskalningssteg.

Varje steg består av fem kärl det vill säga knivskalaren kan levereras med upp till femton kärl.

6×500
2×500

Trumskalare

LIMAS trumskalare består av 24 stycken skalvalsar som bildar en liggande trumma, därav namnet.

Inuti trumman finns en skruv som bestämmer produktens uppehållstid i trumman, det vill säga skaltiden. Såväl skalvalsar som trumma roterar. Alla varvtal är steglöst inställbara, antingen med mekaniska variatorer eller med frekvensomriktare.

Trumskalaren tillverkas i två storlekar med i båda fallen är antalet skalvalsar 24. Det som skiljer är skalvalsarnas diameter och längd. Skalvalsarna är belagda med LIMAS speciella karborundumbeläggning för optimal kapacitet och livslängd. Skalvalsen lindas med grov beläggning i början och finare mot slutet. Trumskalaren är universell, lämplig för de flesta rotfrukter.

Spaltskalare

Spaltskalaren är en enkel, robust och prisvärd skalare med skalkorg och skaltallrik.

Skalkorgen består av karborundumbelagda stänger och skaltallriken av karborundumbelagda spalter.

Skalavfallet pressas under skalningen ut mellan skalstänger och spalter. Skalaren kan med fördel användas utan vattentillförsel.

Spaltskalaren är lämplig för de flesta rotfrukter. Kan också användas som förskalare till andra skalare om kapaciteten behöver ökas.